Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Za posledních několik let byla z celosvětového hlediska jednoznačně nejvýznamnější událostí na poli udržitelného života světová konference o udržitelném rozvoji Rio+20, pořádaná v Riu de Janeiro organizací OSN. Zúčastnili se jí přední světoví politici, zástupci vlád všech členských zemí, zástupci soukromého sektoru, nevládních organizací, a jiných skupin. Ti všichni se nějakým způsobem podíleli na diskusi, jež oficiálně projednávala dvě ústřední témata udržitelného rozvoje - tzv. zelenou ekonomii a institucionální zajištění udržitelného rozvoje.

   Samotné konferenci, konané na konci června 2012, předcházelo pět regionálních shromáždění. Na těchto shromážděních se světové regiony (Afrika, Arábie, Asie a Pacifik, Latinská Amerika a Karibik, Evropa) prostřednictvím svých zástupců předběžně vyjádřily k tématům probíraným na samotné konferenci. OSN tímto způsobem vhodně koordinuje a usnadňuje jednání - regiony dospějí ke konsensu ohledně návrhů, které by v rámci témat konference chtěly zvážit přednostně.

   Program OSN chápe zelenou ekonomii jako způsob, jak snížit chudobu a vytvořit pracovní pozice. Je to ekonomie, která přiznává, že je se životním prostředím a s péčí o něj nutně spjata. Příkladem fungování takové ekonomie v praxi může být otevření nových výroben na zařízení pro zisk energie z obnovitelných zdrojů, stavba nízkoenergetických domů, apod. Druhým tématem konference byla intergrace a koordinace udržitelného rozvoje. Byly navrhovány metody, jak šiřit uvědomění o udržitelném rozvoji, jak posílit jeho institucionální zázemí, jeho integraci na všech úrovních od lokální po globální apod.

   Výsledkem konference v Riu je dokument zvaný “The Future We Want” (“Budoucnost, kterou chceme”). Obsahuje ve svých 283 bodech závěry, na nichž se shodlo všech 192 představitelů členských států, které se je zároveň zavázaly plnit. Do značné míry se jedná o potvrzení závěrů z konference stejného rozsahu konané před deseti lety v Johannesburgu, případně z konferencí konaných v roce 1992 v Riu a 1972 ve Stockholmu. Eventuelně také o potvrzení dokumentů jako je Agenda 21 apod. Ve zkratce se jedná především o tyto závěry:

-vymýtit chudobu

-zajistit, aby všichni lidé měli fyzický i ekonomický přístup ke zdravým a výživným potravinám, zajistit udržitelné zemědělství, klást v tomto smyslu důraz na místní komunity, trhy i sociální služby

-vytvoření dostatku udržitelné energie, přístup k ní zároveň snižuje chudobu

-zajistit udržitelnou dopravu – bezpečnou, nezatěžující žp, preferovat hromadnou dopravu

-zajistit udržitelná města – dobře promyšlená z hledisek: dopravy, energie, městské zeleně, kvality vody a vzduchu, pracovních pozic, zlepšování slumů, propagace infrastruktury pro chodce a cyklisty

- zajistit ochranu zdraví – posílit zdravotní systémy, podporovat dostupnou péči, postarat se o prevenci, o dostatek léků

-zajistit pro všechny obstojnou práci, vytvářet pracovní místa

-a další závěry, týkající se mimo jiné zrovnoprávnění žen a mužů a zplnomocnění žen, ochrany biodiverzity, ochrany moří a oceánů, odpadů, desertifikace, obchodu apod.

   Ačkoliv se vrcholní představitelé států globálně zavázali k těmto ušlechtilým cílům, nelze je plně uskutečnit bez podpory konkrétního jednání na regionální a lokální úrovni, které často připadá do rukou místních skupin i jednotlivých občanů. Na ty deklarace “The future we want” apeluje například odpovědnou spotřebou, které se věnují tyto stránky.

                                                                                                                                            P.S.

Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality