Hra o zemi

Anketa
Z jakého zdroje převážně čerpáte informace o stavu životního prostředí?

prohlášení politiků

prohlášení soukromých podnikatelů

z odborných studií (výzkumné instituce)

popularně vědecké časopisy (cestopisy apod.)

deníky, rozhlasové a televizní zpravodajství

Hra o zemi

Co to je „uhlíková stopa”?

O uhlíkové stopě se nemluví dlouho, teprve posledních pár let v souvislosti s veřejnou diskusí o klimatických změnách. Téměř každá aktivita od dopravy po jídlo uvolňuje přímo nebo nepřímo skleníkové plyny. Uhlíková stopa je množství těchto plynů. Je to nástroj k měření dopadů lidských aktivit na životní prostředí vyjadřovaný ekvivalentech oxidu uhličitého CO2). Toto množství se udává v jednotkách hmotnosti: gramech, kilogramech či tunách. Jednoduše řečeno, uhlíková stopa je množství uvolněného oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněných během životního cyklu produktu či služby, našeho života nebo jedné cesty apod.
Uhlíková stopa se skládá ze dvou částí. Z přímé/primární stopy a nepřímé/sekundární stopy. Přímá stopa jsou skleníkové plyny, které se uvolňují bezprostředně z některé naší činnosti. Například ze spalování benzínu. Jsou to emise, které působíme, jedeme li autem či letíme letadlem. Dále z topení a vaření: pálíme li plyn či uhlí); patří sem rovněž spotřeba elektrické energie (která se v naší zemi vyrábí především spalováním hnědého uhlí). Spotřebou energie jdou emise oxidu uhličitého uvolněného při její výrobě na náš účet.
Nepřímá stopa je množství nepřímých emisí CO2 z celého životního cyklu výrobku, který používáme, emise spojené s jejich zpracováním, to znamená ze spotřeby energie například na výrobu automobilu či jiného výrobku, na tepelné opracování jídla, které sníme například v restauraci nebo spotřeba energie na balící lince, kde se balí potraviny apod.


Jak se uhlíková stopa počítá?

Uhlíková stopa (například jedince, instituce, státu, ekonomického odvětví, aktivity či města nebo regionu) se spočítá, sečteme-li množství vyprodukovaných skleníkových plynů ze všech aktivit. Skleníkové plyny se odvodí od množství spotřebované energie (například z množství spáleného benzínu či uhlí).

Proč ji počítat?

Lidský vliv na přírodu narůstá a v současnosti se často mluví o změnách klimatu, které způsobuje přibývající množství skleníkových plynů v atmosféře. Ty se tam dostávají zejména spalováním fosilních paliv. Ropa, zemní plyn nebo uhlí je vázaná organická hmota obsahující uhlík starý miliony let. I přesto, že spalováním uvolněný uhlík zpět vážou rostliny do své biomasy, nestačí to tak rychle a je otázkou, zda je na planetě dostatek místa pro tolik lesů a zelených ploch, které by emise pocházející z fosilních paliv zabudovaly do svých rostlinných „těl”. Fosilní uhlík je totiž starý a jeho uvolňováním do atmosféry se narušuje rovnováha obsahu plynů v ovzduší. Je proto potřeba přejít na alternativní zdroje, které uvolňují málo nebo žádné skleníkové plyny. Dále se snažit současné emise co nejvíce redukovat a jak je to jen možné. Například zvětšovat zelené plochy, které oxidy uhlíku vstřebají, nebo omezit emise na jiném místě planety. K tomu je potřeba množství emisí znát. Nejjednodušší cestou pro jednotlivce, jak odhadnout svoji uhlíkovou stopu, je použít některé z mnoha internetových on-line počitadel uhlíkové stopy.

Jak snížit svoji uhlíkovou stopu?

Snižovat svoji uhlíkovou stopu můžeme mnoha různými způsoby. Základem je omezování plýtvání všeho druhu, neboli odpovědná spotřeba, což jednoduše znamená více přemýšlet o věcech, které spotřebováváme, používáme apod. Čím bude naše chování šetrnější k přírodě, tím méně budeme přispívat ke změnám klimatu. Více informací o odpovědné spotřebě obsahuje pracovní list pro učitele, , který zpracoval Zelený kruh v roce 2006. Jak už bylo naznačeno v předchozím odstavci, je možné svoje emise uhlíku takzvaně „vyrovnat” (v angličtině se používá termín „offseting“). Například vysazením stromů nebo zakoupením uhlíkových „odpustků”, které se týkají například vašich emisí skleníkových plynů z letecké dopravy. Zatímco zaplacení uhlíkových „odpustků“ v České republice momentálně není možné, zasadit strom je jednoduché. K tomu, abychom kompenzovali emise CO2 za celý náš život je třeba zhruba čtyř stromů. Další tipy, jak snižovat svoji uhlíkovou stopu naleznete v uhlíkové kalkulačce na stránkách Evropské unie. Kalkulačka vám přímo spočítá, kolik uhlíku můžete uspořit, pokud budete provádět pravidelně některá jednoduchá opatření například při praní, svícení, dopravě, apod.
V poslední době se často objevuje také pojem „cabon neutral“. Český pojem se zatím neujal, řekněme tedy, že překlad zní „uhlíkově neutrální“. Znamená to aktivitu či produkt, jehož uhlíková stopa je rovna nule, je vyrovnána nějakou vyrovnávací aktivitou zmíněnou výše. Dokonce jsou již země, které se snaží o uhlíkově neutrální ekonomiku. Více informací obsahuje webová stránka nazvaná „Světový CO2 šampionát“.“.

Odkazy:
O uhlíkové stopě na stránkách „Futureenergia“. Jazyk: čeština.
Stránky společnosti Carbon Footprint - základní informace k uhlíkové stopě. Jazyk: angličtina. Princ

Princ Charles zveřejnil svoji uhlíkovou stopu

Článek v magazínu Týden o uhlíkové stopě anglických vánočních pečínek. Jazyk: čeština.
Britský deník The Guardian radí, jak omezit vliv na klima. Jazyk: angličtina.
Komentář na stránkách Liberálního institutu. Jazyk: čeština.
Světový CO2 šampionát“. Jazyk: angličtina.


Uhlíkové kalkulačky:

Uhlíková kalkulačka na stránkách Climate Care. Jazyk: angličtina.
Uhlíková kalkulačka na stránkách Evropské unie. Jazyk: čeština.
Uhlíková kalkulačka na stránkách Tesca. Jazyk: čeština.
Uhlíková kalkulačka na stránkách anglické společnosti Carbon Footprint, které se vztahuje rovněž na podmínky ČR. Jazyk: angličtina.
Uhlíková kalkulačka o na stránkách amerického environmentálního think tanku World Resource Institute (WRI). Toto počitadlo se vztahuje rovněž na podmínky České republiky. Jazyk: angličtina.
Výpočet emisí z osobní dopravy. Jazyk: angličtina, němčina.
Uhlíková kalkulačka na stránkách anglické státní správy. Jazyk: angličtina.
Uhlíková kalkulačka americké společnosti Green Mountain Energy. Jazyk: angličtina. Uhlíková kalkulačka na stránkách Agentury ochrany přírody USA. Jazyk: angličtina. Uhlíková kalkulačka na stránkách mezinárodní nevládní organizace The Nature Conservancy. Jazyk: angličtina.
Anglická stránka věnující se rovněž detailům výpočtu, převodním faktorům, emisím z automobilů apod. Jazyk: angličtina.
Uhlíková kalkulačka na stránkách „virtuální“ společnosti The Global Development Research Center. Jazyk: angličtina.

Obrázková navigace

Zelený kruh

Udržitelný rozvoj

Aktuality